_BACHECA
11 Giugno 2024

Sostieni Istruzione e Cultura! Dona il tuo 5X1000 alla Fondazione Luigi Bon


LEGGI TUTTO
_BACHECA
7 Giugno 2024

Alfabeto del Novecento


LEGGI TUTTO

Progetti

BANDO DI SELEZIONE PER ORCHESTRA GIOVANILE TRANSFRONTALIERA TARTINI

RAZPIS ZA IZBOR ZA ČEZMEJNI MLADINSKI ORKESTER TARTINI

PREDMET

V okviru Work Package 1 projekta TARTINI BIS – Krepitev vplivov in sinergij kulturnega turizma v znamenju Giuseppeja Tartinija, ki ga financira program Interreg Italija-Slovenija 2021-2027, je načrtovana ustanovitev čezmejnega mladinskega orkestra.

Ustanovljeni orkester naj bi izvedel vsaj 4 dogodke/koncerte, odprte za javnost na programskem območju. Doslej načrtovani dogodki bodo potekali v soboto, 14., nedeljo, 15., ponedeljek, 16. in torek, 17. septembra 2024.

V ta namen objavljamo javni razpis za izbor članov orkestra v naslednjih razredih instrumentov: violina, viola, violončelo, kontrabas, čembalo, flavta, oboa, rog.

Sestavljen bo izbirni seznam, ki bo veljal do 30. novembra 2024 z možnostjo podaljšanja obdobja, če se tako odločijo partnerji projekta TARTINI BIS.

Dejavnosti bodo potekale v prostorih Fundacije Luigi Bon v Colugna di Tavagnacco (Videm) in na lokacijah na programskem območju (Furlanija Julijska krajina, metropolitansko mesto Benetke, Slovenija).

REPERTOAR NASTOPA ORKESTRA

Izvajanje Tartinijeve glasbe (in/ali sodobnih skladateljev, njegovih učencev) s sodobnimi instrumenti, vendar z zgodovinsko utemeljeno prakso.

ORKESTRSKO DIRIGIRANJE IN VODENJE

Dirigiranje in vodenje je zaupano priznanemu violinistu in specialistu za Tartinijev repertoar Federicu Guglielmu.

POGOJI ZA SODELOVANJE V IZBORU

– starost najmanj 18 let in največ 30 let;

– državljanstvo države Evropske unije. Za državljane držav, ki niso članice EU, bodo sprejeti le kandidati, ki imajo dovoljenje za prebivanje tudi za študij na italijanski ali slovenski akademiji;          

– Akademskaka diploma (stari sistem), dodiplomski naziv (tri leta) iz instrumenta, za katerega se potegujete, pridobljenono na državnem konservatoriju ali glasbenem inštitutu, ali enakovredna kvalifikacija, pridobljena v tujini, ali ustrezna priprava;

– znanje angleščine in vsaj enega od uradnih jezikov programa (italijanščine in slovenščine);

– razpoložljivost na predvidene datume za izvedbo dogodkov in s tem povezanih testov;

– fizična primernost za popolno in brezpogojno opravljanje predvidenih nalog na kraju samem in zunaj njega ter ustrezna strokovna usposobljenost;

– odsotnost kazenskih obsodb, za katere je predvidena odpoved pogodbe o zaposlitvi v javni upravi, in odsotnost prepovedi opravljanja prejšnje zaposlitve, pridobljene z uporabo lažnih dokumentov ali dokumentov, katerih neveljavnost ni mogoče povrniti.

Zgoraj navedene pogoje morajo kandidati izpolnjevati do roka za oddajo vlog. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale zgornjih zahtev, bodo izločene iz izbora.

Vlogi je treba priložiti naslednje dokumente:
-prijavni obrazec;
-fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta;
-ustrezno podpisan življenjepis, pripravljen v evropskem formatu;
-lastno potrdilo o kvalifikacijah (ki se lahko pozneje zahteva za preverjanje).

KOMISIJA

Žirijo bo imenoval umetniški direktor Fundacije Luigi Bon v dogovoru s partnerji projekta TARTINI BIS.

Odločitve komisije so dokončne.

IZPITI IN PROGRAM AVDICIJ

Za avdicijo morajo kandidati do 20. 6. 2024 poslati videoposnetek ali povezavo do njega, v katerem izvajajo največ 15-minutni program po lastni izbiri iz glavnega repertoarja za svoj instrument,n a elektronski naslov info@fondazionebon.com. Rezultati bodo sporočeni do 30. 7. 2024.

SKLEPANJE POGODB IN PREJEMKI

Izbrani kandidati bodo prejeli bruto plačilo v višini 800 EUR za kritje potnih stroškov ter udeležbo na vajah in javnih dogodkih.

Nadomestilo bo izplačano na način, ki je skladen s profilom prejemnika in pravili programa o upravičenosti izdatkov.

Poleg tega nadomestila bo fundacija Luigi Bon zagotovila nastanitev (v dvoposteljni sobi z namestitvijo in zajtrkom), obroke in prevoz do koncertnih prizorišč v času trajanja dejavnosti.

 

NAČRTOVANJE DEJAVNOSTI ČEZMEJNEGA ORKESTRA.

Mojstrski tečaji v fundaciji Luigi Bon na naslovu Via Patrioti, 29 Colugna di Tavagnacco (Videm):
– Petek, 6. septembra 2024, od 15.00 dalje.
– sobota, 7. september 2024, od 9.30 dalje (ves dan)
– nedelja, 8. september 2024, od 9.30 dalje (ves dan)
– petek, 13. septembra 2024, od 15.00 ure dalje

Koncerti, mojstrski tečaj:
– sobota, 14. september 2024, Piran (Slovenija)
– nedelja, 15. september 2024, Festival Carniarmonie (dežela FJK)
– ponedeljek, 16. september 2024, Benetke sedežkonservatorija ali na programskem območju (Interreg Italija-Slovenija)
– torek, 17. september 2024, Benetke sedež konservatorija ali na programskem območju (Interreg Italija-Slovenija)

O urah in dejavnostih koncertnih dni bodo izbrani udeleženci nakdnadno obveščeni.

INFORMACIJE IN KONTAKTI

www.ita-slo.eu/tartini-bis

Fondazione Luigi Bon
Via Patrioti, 29
Colugna di Tavagnacco
info@fondazionebon.com
0039-0432 543049

OGGETTO

Nell’ambito del Work Package 1 del Progetto TARTINI BIS “Potenziare gli impatti e le sinergie del turismo culturale all’insegna di Giuseppe Tartini” finanziato dal Programma Interreg Italia Slovenija 2021-2027 è prevista la costituzione di un’orchestra giovanile transfrontaliera.

L’orchestra così costituita è chiamata alla realizzazione di almeno 4 eventi/concerti aperti al pubblico nell’area del Programma. Gli eventi ad ora previsti si terranno nelle giornate di sabato 14, domenica 15, lunedì 16, martedì 17 settembre 2024.

Viene quindi emanato un apposito bando pubblico per la selezione dei componenti dell’Orchestra nelle seguenti classi di strumento: violino, viola, violoncello, contrabbasso, clavicembalo, flauto, oboe, corno.

Della selezione viene redatta apposita graduatoria, che sarà valida fino al 30 novembre 2024 con possibile prolungamento del periodo, se deciso dai partner del progetto TARTINI BIS.

Le attività si svolgeranno presso la sede della Fondazione Luigi Bon a Colugna di Tavagnacco (UD) e in località dell’area del Programma (Regione Friuli Venezia Giulia, Città Metropolitana di Venezia, Slovenia).

REPERTORIO DELL’ESECUZIONE DELL’ORCHESTRA

Esecuzione di musiche di Tartini (e/o compositori a lui contemporanei, suoi allievi) con strumenti moderni ma con prassi storicamente informata.

CONCERTAZIONE E DIREZIONE DELL’ORCHESTRA

La concertazione e direzione è affidata al violinista di chiara fama e specializzato nel repertorio tartiniano Federico Guglielmo.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

– Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 30 anni compiuti

-Cittadinanza di un paese dell’Unione Europea. Per i cittadini extra UE saranno ammessi solamente i candidati in possesso del permesso di soggiorno anche per studio presso le Accademie italiane o slovene;

-Possesso di diploma accademico (vecchio ordinamento), laurea di primo livello (triennale) nello strumento per cui si concorre, conseguito presso un Conservatorio di Stato o Istituto musicale pareggiato, ovvero titolo equipollente conseguito all’estero o preparazione adeguata;

-Conoscenza della lingua inglese e di almeno una tra le lingue ufficiali del Programma (italiano e sloveno);

-Disponibilità nelle date previste per la realizzazione degli eventi e relative prove;

-Idoneità fisica al pieno ed incondizionato espletamento, in sede e fuori sede, delle mansioni previste, nonché al relativo rendimento professionale;

-Assenza di condanne penali, per le quali è prevista la destituzione da impieghi presso la pubblica amministrazione e non decadimento da precedente impiego conseguimento della nomina mediante documenti falsi o visati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza di presentazione delle domande. Le domande che non presenteranno i requisiti sopra indicati saranno escluse dalla selezione.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
-domanda di partecipazione;
-fotocopia di un valido documento di identità;
-curriculum vitae, debitamente sottoscritto, redatto nel formato europeo;
-autocertificazione titoli di studio (che potranno in seguito essere richiesti per controllo).

COMMISSIONE

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Responsabile Artistico della Fondazione Luigi Bon, d’intesa con i Partner del Progetto TARTINI BIS.

Le decisioni della commissione sono inappellabili.

PROVE E PROGRAMMA D’ESAME

Le audizioni prevedono per i candidati l’invio di un video o il suo link, in cui eseguono un programma libero di massimo 15 minuti del principale repertorio per il proprio strumento, entro la data del 20/06/2024 alla mail info@fondazionebon.com. I risultati verranno comunicati entro il 30/07/2024

CONTRATTUALIZZAZIONE E COMPENSO

Alle figure selezionate sarà corrisposto un compenso lordo di 800 €, a titolo di copertura delle spese di viaggio e per la partecipazione alle sessioni di prove e agli eventi pubblici.

Il compenso sarà corrisposto nelle forme fiscalmente compatibili con il profilo del percipiente e le norme di ammissibilità della spesa del Programma.

Oltre a tale compenso la Fondazione Luigi Bon provvederà alla messa a disposizione di alloggio (in camera doppia trattamento B&B), pasti e trasporti per i luoghi dei concerti per tutta la durata della esperienza.

CALENDARIZZAZIONE ATTIVITÀ ORCHESTRA TRANSFRONTALIERA

Prove e masterclass presso la Fondazione Luigi Bon in Via Patrioti, 29 Colugna di Tavagnacco (UD):
-Venerdì 6 settembre 2024 dalle ore 15.00
-Sabato 7 settembre 2024 dalle ore 9.30 (tutto il giorno)
-Domenica 8 settembre 2024 dalle ore 9.30 (tutto il giorno)
-Venerdi 13 settembre 2024 dalle ore 15.00

Concerti, prove e masterclass:
-Sabato 14 settembre 2024 Pirano (Slovenia)
-Domenica 15 settembre 2024 Festival Carniarmonie (Regione FVG)
-Lunedì 16 settembre 2024 Venezia Sede del Conservatorio o nell’area di Programma (Interreg Italia-Slovenia)
-Martedì 17 settembre 2024 Venezia Sede del Conservatorio o nell’area di Programma (Interreg Italia-Slovenia)

Gli orari e le attività delle giornate dei concerti verranno comunicati successivamente ai selezionati.

INFORMAZIONI E CONTATTI

www.ita-slo.eu/tartini-bis

Fondazione Luigi Bon
Via Patrioti, 29
Colugna di Tavagnacco
info@fondazionebon.com
0039-0432 543049

RAZPIS ZA SPREJEM

PARTICIPATION APPLICATION

DOMANDA DI AMMISSIONE

RESTA AGGIORNATO

ART BONUS

NAZIONALE

REGIONALE

CON IL
CONTRIBUTO DI

4ComTav
fondlogo
logo mic - bn
pagnacconew2
logo aiam
ISF_logo_cmyk_solo_scritta_su_4_righe_DEF
comudnew3
ertnew3

GLI SPONSOR

Civibank_Logo_Gruppo_bn
LogoOasi
Biasinnew

I MECENATI

Mpm s.r.l.

 

 

Oro Caffè s.r.l.

 

 

 

Nanino s.r.l.

 

 

High Energy Technologies s.r.l.

 

 

Ringraziamo tutti i Mecenati

che sono voluti rimanere

anonimi

Biasin Denis & C. snc

 

Luisa Simoncini 

 

 

FONDAZIONE LUIGI BON

Via Patrioti, 29
33010 – Colugna di Tavagnacco (UD)

P. IVA 01614080305
C.F. 80002530303

T +39 0432 543049
info@fondazionebon.com
info@pec.fondazionebon.com

Privacy Policy

Ci trovi qui

X