_BACHECA
13 Maggio 2024

ADIOS NONINO A TAVAGNACCO


LEGGI TUTTO
_BACHECA
10 Maggio 2024

SAGGI 2023/2024


LEGGI TUTTO

Progetti

Interreg VI-A
Italia-Slovenia 2021-2027

Krepitev vplivov in sinergij kulturnega
turizma v znamenju Giuseppeja Tartinija

Skupni izziv programskega območja na področju turizma in z njim povezane kulturne produkcije je razvoj priložnosti trajnostne in inovativne narave, saj je turizem pomemben vir območja, tudi glede na možnosti ustvarjanja produktov in razvoja novih podjetij, ki jih vodijo tudi šibki subjekti. Splošni cilj projekta je torej izboljšati dejavnosti za ohranjanje, vrednotenje, razvoj in promocijo kulturne dediščine Tartinija in njegove dobe ter sledilcev, da bi pomagali odgovoriti na povpraševanje po trajnostnem turizmu na programskem območju. Inovativnost predstavlja uporaba digitalnih orodij v sektorju, kot je klasična glasba, ki običajno velja za priložnost, rezervirano za nekaj navdušencev, skupaj z vključevanjem operaterjev in zlasti mladih glasbenikov, ki lahko izkoristijo priložnosti projekta v smislu razvoja celotne turistične ponudbe območja.

 

Cilji
  • Splošni cilj projekta je torej izboljšati dejavnosti za ohranjanje, vrednotenje, razvoj in promocijo kulturne dediščine Tartinija in njegove dobe ter sledilcev, da bi pomagali odgovoriti na povpraševanje po trajnostnem turizmu na programskem območju.
  • Skupni izziv programskega območja na področju turizma in z njim povezane kulturne produkcije je razvoj priložnosti trajnostne in inovativne narave, saj je turizem pomemben vir območja, tudi glede na možnosti ustvarjanja produktov in razvoja novih podjetij, ki jih vodijo tudi šibki subjekti.
  • Inovativnost predstavlja uporaba digitalnih orodij v sektorju, kot je klasična glasba, ki je priložnost, rezervirano za nekaj navdušencev, skupaj z vključevanjem operaterjev in zlasti mladih glasbenikov, ki lahko izkoristijo priložnosti projekta v smislu razvoja celotne turistične ponudbe območja.
  • Ohranjanje skupne kulturne dediščine in njene usklajene valorizacije.
 
 
 
 
Učinki

Glavni rezultati projekta so razvoj 2 strategij, namenjenih ohranjanju in krepitvi glasbene kulturne dediščine ter turističnemu razvoju turističnih produktov, ki se razvijajo iz glasbene dediščine, ki je na voljo; skupaj in v povezavi s temi splošnimi strategijami obstajajo čezmejni dogodki in priložnosti za razprave z izvajalci zadevnih sektorjev, ki omogočajo širšo vključenost javnosti in deležnikov v ustrezno opredelitev projektnih ukrepov.

 

Sodelujoči partnerji: Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini (vodilni partner), Občina Piran – Comune di Pirano, Associazione degli appartenenti alla Comunità Nazionale italiana / Društvo pripadnikov italijanske narodne skupnosti, Fondazione Luigi Bon, RRA Zeleni Kras, Conservatorio di Musica Benedetto Marcello, Associazione Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” Pirano / Združenje Skupnost Italijanov Giuseppe Tartini Piran (pridružen partner)

Interreg VI-A
Italia-Slovenia 2021-2027

Potenziare gli impatti e le sinergie del turismo
culturale all’insegna di Giuseppe Tartini

La sfida comune dell’area programma nell’ambito del turismo e della produzione culturale ad esso legata è lo sviluppo di opportunità a carattere sostenibile e innovativo, essendo il turismo una risorsa importante dell’area, anche in considerazione delle possibilità di creazione di prodotti e sviluppo di nuove imprese, anche dirette da soggetti deboli. L’obiettivo generale del progetto è quindi migliorare attività per conservare, valutare, sviluppare, e promuovere il patrimonio culturale di Tartini e della sua epoca e seguaci, per contribuire a rispondere alla domanda di turismo sostenibile nell’area Programma. L’innovatività è rappresentata dall’utilizzo di strumenti digitali in un settore come quello della musica classica che, normalmente, è considerata un’occasione riservata a pochi cultori, assieme al coinvolgimento di operatori e in particolare giovani musicisti che possono fruire delle opportunità del progetto in chiave di sviluppo dell’offerta turistica complessiva del territorio.

Obiettivi

  • L’obiettivo generale del progetto è quindi migliorare attività per conservare, valutare, sviluppare, e promuovere il patrimonio culturale di Tartini e della sua epoca e seguaci, per contribuire a rispondere alla domanda di turismo sostenibile nell’area Programma.
  • La sfida comune dell’area programma nell’ambito del turismo e della produzione culturale ad esso legata è lo sviluppo di opportunità a carattere sostenibile e innovativo, essendo il turismo una risorsa importante dell’area. Considerazione le possibilità di creazione di prodotti e sviluppo di nuove imprese, anche dirette da soggetti deboli.
  • L’innovatività è rappresentata dall’utilizzo di strumenti digitali in un settore come quello della musica classica, un’occasione riservata a pochi cultori, assieme al coinvolgimento di operatori e in particolare giovani musicisti che possono fruire delle opportunità del progetto in chiave di sviluppo dell’offerta turistica complessiva del territorio.
  • Conservazione del patrimonio culturale comune e la sua valorizzazione coordinata.
Output

I principali output del progetto sono lo sviluppo di 2 strategie, dedicate alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale musicale e dello sviluppo turistico dei prodotti turistici che vengono sviluppati a partire dal patrimonio musicale reso disponibile; assieme e collegati a queste strategie complessive vi sono eventi transfrontalieri e occasioni di confronto con gli operatori dei settori interessati, che permettono un più ampio coinvolgimento di pubblico e stakeholder nella definizione adeguata delle azioni di progetto.

 

Partner coinvolti: Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini (lead partner), Občina Piran – Comune di Pirano, Associazione degli appartenenti alla Comunità Nazionale italiana / Društvo pripadnikov italijanske narodne skupnosti, Fondazione Luigi Bon, RRA Zeleni Kras, Conservatorio di Musica Benedetto Marcello, Associazione Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” Pirano / Združenje Skupnost Italijanov Giuseppe Tartini Piran (partner associato)

načrt

programma

RESTA AGGIORNATO

ART BONUS

NAZIONALE

REGIONALE

CON IL
CONTRIBUTO DI

4ComTav
fondlogo
logo mic - bn
pagnacconew2
logo aiam
ISF_logo_cmyk_solo_scritta_su_4_righe_DEF
comudnew3
ertnew3

GLI SPONSOR

Civibank_Logo_Gruppo_bn
LogoOasi
Biasinnew

I MECENATI

Mpm s.r.l.

 

 

Oro Caffè s.r.l.

 

 

 

Nanino s.r.l.

 

 

High Energy Technologies s.r.l.

 

 

Ringraziamo tutti i Mecenati

che sono voluti rimanere

anonimi

Biasin Denis & C. snc

 

Luisa Simoncini 

 

 

FONDAZIONE LUIGI BON

Via Patrioti, 29
33010 – Colugna di Tavagnacco (UD)

P. IVA 01614080305
C.F. 80002530303

T +39 0432 543049
info@fondazionebon.com
info@pec.fondazionebon.com

Privacy Policy

Ci trovi qui

X